หน้าหลัก


 ผลงานวิชาการ งานระบาดวิทยาโมเลกุล


ดร. ศุลีพร  แสงกระจ่าง

งานระบาดวิทยาโมเลกุล กลุ่มงานวิจัย
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร 0-2354-7025 ต่อ 1405
Email: sulee@health.moph.go.th


1. Genetic Polymorphisms of CYP2E1 and GSTM1 in a Thai Population
2. The XRCC3 Thr241Met polymorphism and breast cancer risk: a case-control study in a Thai population
3. Polymorphisms in three base excision repair genes and breast cancer risk in Thai women
4. Genetic polymorphisms in folate and alcohol metabolism and breast cancer risk: a case–control study in Thai women
5. Serum p53 antibodies in correlation to other biological parameters of breast cancer
6. Serum p53 antibodies in patients with lung cancer: correlation with clinicopathologic features and smoking
7. Genetic polymorphisms of estrogen metabolizing enzyme and breast cancer risk in Thai women
8. Toxicological Review of Benzene:Cancer Aspect
9.Fruit and vegetable and fried food consumption and 3-(2-deoxy-β-D-erythro-pentafuranosyl)pyrimido[1,2-α]
     purin-(3H)-one deoxyguanosine adduct formation.

10.Identification of osteopontin as a novel marker for early hepatocellular carcinoma.
11.Personal Use of Hair Dyes - Increased Risk of Non-Hodgkin's Lymphoma in Thailand.
12.DNA adduct formation among workers in a Thai industrial estate and nearby residents.